Sort by
Sort by

Nesquik nagradna igra

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Nesquik nagradna igra“ za trgovački lanac Konzum

Članak 1. Priređivač

Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.

Članak 2. Svrha

Svrha nagradne igre je promidžba Nestlé proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra započinje 01. listopada 2020. godine i traje do 31. listopada 2020. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru. 

Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana robnih marki NESQUIK (instant prah, sterilizirani mliječni napitak sa kakaom, sirup), NESQUIK žitarica za doručak i NESQUIK žitnih pločica.

Članak 5. Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno na istom  računu kupiti kombinaciju od najmanje jednog proizvoda iz asortimana NESQUIK instant kakao te najmanje  jednog proizvoda iz asortimana NESQUIK žitarica za doručak ili žitnih pločica, u bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre i zatim poslati SMS sa sljedećim podacima:
NESQUIK, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60221 . Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 39.076,40 kn (PDV uključen).

Nagradni fond uključuje:

1.    10 x Sport Vision poklon bon vrijednosti 2.500 kuna (10 pojedinačnih poklon bonova, svaki u vrijednosti 2.500,00 kuna – ukupno 25.000,00 kuna, PDV uključen)

2.    20 x Konzum poklon bon vrijednosti 500 kuna (20 pojedinačnih poklon bonova, svaki u vrijednosti 500,00 kuna – ukupno 10.000,00 kuna, PDV uključen)

3.    40 x Nesquik poklon paket vrijednosti 101,91 kuna (40 pojedinačnih paketa, svaki u vrijednosti 101,91 kuna – ukupno 4.076,40 kuna, PDV uključen)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Nagradno izvlačenje

Izvlačenje će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 02. studenoga 2020. za sve SMS poruke pristigle tijekom čitavog trajanja nagradne igre od 01. listopada do 31. listopada 2020. godine (uključivo).

Jedna osoba može dobiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena. Dobitnici nagrada će se izvlačiti onim redoslijedom kojim su nagrade navedene u čl. 6. ovih pravila (prvo nagrade pod brojem 1., nakon toga nagrade pod brojem 2. te na kraju nagrade pod brojem 3.)

Svih 70 nagrada će biti izvučeno i podijeljeno pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila kombinaciju proizvoda uključenih u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre kako je to opisano čl. 5 i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdao Konzum trgovački lanac te poslala valjanu SMS prijavu u predviđenom periodu.

Izvlačenje dobitnika nagrada odvija se na gore naveden način u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

O izvlačenju će biti sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od svakog nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje sudjelovanjem u nagradnoj igri.

Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o primitku i preuzimanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće pisana obavijest će biti poslana  dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja. 
Priređivač će poslati tjedne nagrade dobitnicima na kućnu adresu poštom ili kurirskom dostavom. Glavna nagrada će se osobno uručiti Dobitniku glavne nagrade. 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja nekog od Nestlé proizvoda koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri iz trgovina Konzum na području Republike Hrvatske. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. 

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.

Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. 
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 9. Obrada osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja daju privolu Priređivaču da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Osobne podatke Sudionika u ime Organizatora će obrađivati Agencija (New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Organizatoru u realiziranju nagradne igre, na osnovu ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencije. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestlé grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka sukladno s važećim propisima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka slanjem zahtjeva na e-mail adresu [email protected]. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika koji će se čuvati u skladu sa zakonskom obvezom Priređivača ili u slučaju legitimnog interesa za dulje zadržavanje (npr. spor). 

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. 

Članak 10. Pogrešne i neregularne SMS poruke

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine  navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

Članak 11. Objava

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13. Valjanost pravila

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. 


Priređivač:
Laurentiu-Florin Dimitriu
Član uprave
Nestlé Adriatic d.o.o.

Odobrilo Ministarstvo financija broj odobrenja: KLASA: UP/I-460-02/20-01/395, URBROJ: 513-07-21-01-20-2. od dana 21.9.2020.